INFORMACIJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

Med Estetik Laser Centar d.o.o. (u daljem tekstu Med Estetik), Đerdapska 35, 26101 Pančevo, PIB: 111905582, u obavljanju svoje delatnosti, prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti poštujući sve relevantne zakone i propise.

Zaštita i sigurnost ličnih podataka naših kupaca, klijenata i poslovnih partnera je Med Estetiku prioritet.

Molimo Vas da ove Informacije pažljivo pročitate!

Privatnost podataka

Zaštita privatnosti ličnih podataka korisnika veb-sajtova je od najvećeg značaja za našu kompaniju. Sve aktivnosti na internetu koje su povezane sa Med Estetikom usklađene sa propisima Republike Srbije, a takođe prate intenciju GDPR.

Podacima o ličnosti smatraju se oni podaci koji otkrivaju Vaš identitet, npr. Vaše ime i prezime, adresa, broj telefona ili e-mail. Med Estetik ne prikuplja podatke o ličnosti bez vaše dozvole tj. ukoliko vi niste voljni da nam ih date npr. kada poručujete proizvod ili se prijavljujete za primanje informacija putem newslettera.

Prihvatanjem ovih Uslova dajete izričit pristanak tj. saglasnost da Med Estetik i njeni poslovni partneri prikupljaju, obrađuju, te međusobno prosleđuju i razmenjuju podatke navedene u porudžbenici, kao i podatke o porudžbinama u svrhu brige o kupcima i marketinga, rešavanja reklamacija, kao i praćenja preferencija — potreba potrošača, kako bi Med Estetik ocenila da li ste zadovoljni kvalitetom pruženih usluga i proizvoda. Sve posredovane informacije su sigurne, nećemo ih ni pod kojim uslovima zloupotrebiti niti prodavati na tržištu, što Vam osigurava potpuno sigurno i bezbedno poslovanje i saradnju sa Med Estetikom. Svi zaposleni Internet prodavnice (webshopa) Med Estetik (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Prihvatanjem ovih Uslova potvrđujete da ste upoznati sa sa pravom da u svakom trenutku možete u celini povući ovu izjavu o saglasnosti.

Nećemo vam slati e-mailove za koje se niste samovoljno prijavili. Pobrinućemo se da se uvek možete brzo i jednostavno odjaviti u slučaju da više ne želite da primate e-mailove sa našeg veb-sajta.

Med Estetik preduzima sve mere kako bi maksimalno osigurala lične podatke. Ti podaci su brižljivo osigurani od gubitka, uništavanja, izmena, falsifikovanja, manipulacije i neovlašćenog pristupa ili upotrebe.

Med Estetik preporučuje svim roditeljima ili starateljima da decu uče bezbednom i odgovornom postupanju sa ličnim podacima na internetu. Maloletnici ne bi trebalo da otkrivaju svoje lične podatke Med Estetiku bez prethodne dozvole roditelja ili staratelja. Med Estetik nikada neće namerno uzimati lične podatke od maloletnika, niti ih na bilo koji drugi način koristiti, niti ih ustupiti trećim licima bez dozvole.

Automatski zabeležene informacije (one koje nisu lični podaci)

Kada pristupite veb-sajtu Med Estetika, opšte informacije, koje se ne smatraju ličnim (internet browser, broj poseta, prosečno vreme koje trošite na sajtu, stranice koje otvarate) se automatski beleže (taj proces nema veze sa registracijom na sajtu). Ove informacije se upotrebljavaju kako bismo održavali veb-sajt, poboljšavali njegov sadržaj i funkcionalnost. Podaci se ne razmatraju detaljno, niti ustupaju trećim licima.

Svaka novonastala promena po pitanju privatnosti će biti navedena u ovom pravilniku, na početnoj stranici i svakom drugom mestu koje smatramo odgovarajućim.

Saglasnost

Ostavljanjem e-mail adrese dajete saglasnost da Vam se obaveštenja i dokumentacija šalju u elektronskom obliku, na mail adresu koju ste ostavili. Med Estetik će komunicirati sa Vama putem elektronske pošte (e-mail) ili obaveštenjima koja će objavljivati na ovom veb-sajtu, a u posebnim slučajevima i telefonom.

Rukovodilac obrade podataka o ličnosti

Med Estetik je rukovodilac obrade podataka o ličnosti u skladu sa zakonom i propisima o zaštiti podataka o ličnosti. Med Estetik kao rukovodilac obrade podataka o ličnosti određuje svrhu i sredstva obrade podataka o ličnosti i odgovorna je za čuvanje i korišćenje podataka o ličnosti u pisanoj i/ili elektronskoj formi.

Med Estetik u svom poslovanju može da bude i izvršilac obrade podataka o ličnosti u slučaju u kom obrađuje podatke o ličnosti u skladu sa pisanim uputstvom rukovodioca obrade podataka o ličnosti.

Službenik za zaštitu podataka o ličnosti

Med Estetik je u skladu sa zakonskim i regulatornim zahtevima imenovala Službenika za zaštitu podataka o ličnosti koga možete kontaktirati vezano za sva pitanja u vezi sa obradom podataka o ličnosti ili ostvarivanja prava na zaštitu podataka o ličnosti.

Kontakt: office@medestetik.rs ili putem telefona +381 69 668117

Podaci o ličnosti koje prikupljamo

Podaci koje prikupljamo zavise od: vrste usluge koju pružamo našim kupcima, korisnicima i klijentima, namere kupca da koristi naše usluge, od vrste ugovora kog sklapamo sa našim klijentom, kao i o nameri kupaca da koriste svoja prava bazirana na zakonskim i regulatornim odredbama o zaštiti podataka o ličnosti. U prvom redu radi se o podacima bez kojih ne možemo da izvršimo uslugu, a uključuju najmanje:

osnovne lične podatke (ime i prezime)

osnovne kontakt podatke (adresa, broj telefona, e-mail)

podatke vezane za korišćenje veb stranice www.medestetik.rs

podatke vezane za korišćenje Med Estetik veb prodavnice (webshop)

ostale lične podatke neophodne za ostvarenje klijentovih prava baziranih na zakonskim odredbama o zaštiti potrošača

Prikupljanje i korišćenje podataka o ličnosti

Med Estetik prikuplja i upravlja podacima o ličnosti u svrhu kupoprodajnog odnosa za proizvode i usluge iz sopstvene ponude te kako bi ispunila zakonske i regulatorne obaveze kao i u svrhu ostvarenja sopstvenih legitimnih interesa zakonitog poslovanja.

Ako to od nas traže relevantni zakonski propisi, za određene razloge ćemo od korisnika dodatno tražiti njegov (Vaš) izričit pristanak.

Razlozi zbog kojih obrađujemo podatke o ličnosti radi sklapanja i ispunjenja ugovornih obaveza su:

prodaja roba i usluga

prodajne i marketinške aktivnosti Med Estetika

administracija ugovornog odnosa

upravljanje i primanje prigovora, pritužbi i reklamacija

dostava i montaža kupljene robe

postupak naplate ili prisilna naplata dugova

druge zakonske obaveze koje proizlaze iz poslovanja Med Estetika

Razlozi radi kojih obrađujemo Vaše podatke o ličnosti na bazi naših poslovnih legitimnih interesa su:

obaveštavanje o promenama vezanim za uslove poslovanja

sprečavanje i otkrivanje prevare

Za sve druge aktivnosti koje nisu pokrivene gore navedenim razlozima zatražićemo dodatni pristanak. Naši klijenti, u svakom trenutku, imaju pravo da povuku dati pristanak.

Pristup podacima o ličnosti

Med Estetik preduzima tehničke i organizacione mere kako bi se prikupljeni podaci o ličnosti obrađivali samo na način koji je u skladu sa navedenom svrhom. Ukoliko je neophodno u svrhu izvršenja naših poslovnih aktivnosti, pristup podacima o ličnosti će biti omogućen trećim stranama i to: državnim organima i organima javne vlasti koja u svrhu sprovođenja zakonskih obaveza imaju pravo pristupa podacima o ličnosti; advokatima, servisnim službama, štampariji, finansijskim ustanovama i drugim poslovnim partnerima.

Svi osim državnih organa i organa javne vlasti podatke o ličnosti obrađuju isključivo prema uputstvima Med Estetika.

Obrada podataka o ličnosti

Korisnički podaci o ličnosti će biti obrađivani u Republici Srbiji od strane izvršilaca obrade koji su navedeni u poglavlju Pristup podacima o ličnosti, a čija je odgovornost i obaveza zaštite podataka o ličnosti i čuvanja njihove poverljivosti definisana ugovornim odnosom i u skladu sa svim tehničkim i organizacijskim merama i zakonskim propisima koji uređuju zaštitu podataka. Vaši podaci koje je Med Estetik prikupio u svrhe navedene u poglavlju Prikupljanje i korišćenje podataka o ličnosti neće biti dostupni nikome ko za to nema ovlašćenje Med Estetika.

Ostvarivanje prava

Kada je to zakonski predviđeno, korisnik, kupac, klijent ima pravo na informacije o obradi njegovih podataka o ličnosti; povlačenje svog pristanka u bilo koje vreme, ako podatke o ličnosti obrađujemo uz dat pristanak; ispravku ili dopunu podataka o ličnosti kako bi uvek bili tačni; brisanje podataka o ličnsoti kada više nisu potrebni za gore navedene svrhe; podnošenje prigovora Med Estetiku ili nadležnom državnom organu.

Med Estetik svim zainteresovanima obezbeđuje komunikacijske kanale zbog ostvarivanja svojih prava vezanih za zaštitu podataka o ličnosti i to postavljanjem zahteva:

putem elektronske pošte poslate sa u sistemu Med Estetik registrovane e-mail adrese office@medestetik.rs

Nezavisno od odabranog komunikacijskog kanala zahtev se podnosi lično i tako da je radnicima Med Estetika omogućena identifikacija podnosioca zahteva.

Pravo na prigovor nadzornom organu

Osim prigovora na obradu podataka o ličnosti podnesenog Med Estetiku, prigovor na obradu ličnih podataka moguće je podneti i kancelariji Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Srbija, na

e-mail office@poverenik.rs ili na broj telefona 011 3408 900.

Čuvanje podataka o ličnosti

Vremenski period čuvanja podataka o ličnosti korisnika zavisi od svrhe zbog koje ih obrađujemo.

Podaci prikupljeni samo zbog pružanja prodajnih transakcija ili pružanja drugih usluga, čuvaju se još 12 meseci od datuma poslednje transakcije u kojoj su korišćeni (na primer transakcija isporuke, dostave, reklamacije i sl.)

Podaci prikupljeni zbog obrada bazirani na zakonskoj osnovi, čuvaju se u skladu sa vremenskim ograničenjima odredbi predmetnog zakona (na primer Zakon o računovodstvu i sl.)

Kontakt

Za bilo kakva pitanja o načinu korišćenja podataka o ličnosti možete nas kontaktirati telefonom, e-mailom ili poštom kako sledi:

slanjem elektronske pošte na office@medestetik.rs

pisanim putem na adresu: Đerdapska 35, 26101 Pančevo, PIB: 111905582

putem veb obrasca (forme) koji se nalazi na www.medestetik.rs

pozivom na +381 69 668117

Za komunikaciju zbog ostvarivanja prava vezanih za zaštitu podataka o ličnosti potrebno je koristiti komunikacijske kanale definisane u poglavlju „Ostvarivanje prava“ kako bi svaki zahtev bio prihvaćen, a korisnik kao inicijator identifikovan.

Ažuriranje Informacije o obradi podataka o ličnosti

Med Estetik redovno revidira i ažurira Informacije o obradi podataka o ličnosti u skladu sa promenama u sopstvenim poslovnim procesima ili na osnovu zakonskih i regulatornih obaveza. Važeća verzija Informacije o obradi podataka o ličnosti dostupna je na našim stranicama www.medestetik.rs. Ukoliko dođe do značajnih promena koje u većoj meri utiču na obradu podataka o ličnosti informaciju ćemo bez odlaganja objaviti na veb stranici i direktno Vas informisati.

Uslovi obrade podataka o ličnosti zbog pružanja usluge

Za potrebe pružanja usluge Med Estetik prikuplja sledeće podatke:

ime i prezime

broj telefona i/ili mobilnog telefona

Navedene podatke ustupamo ugovorenim poslovnim partnerima, pružaocima logističkih usluga u svrhu izvršenja ugovorenih usluga. Partneri koji pružaju usluge ovlašćeni su od strane Med Estetika za obradu ličnih podataka kupaca isključivo u svrhu izvršenja ugovorenih usluga.